การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ2W3Pของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้

เรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ2W3Pของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ผู้รายงาน  :  นางสาวฮาบีบ๊ะ  ขุนหลำ


 ปีที่วิจัย   : 2559


 บทคัดย่อ


   


     การวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ2W3P ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของแบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามเกณฑ์ 80/80   2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P  โดยมีประชากรเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  จำนวน 10  คน ซึ่งเป็นห้องที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1.แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  2W3P ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 5 เล่ม  2. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  2W3P ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 22  แผน  รวมเวลา 22  ชั่วโมง  3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ   และ4. แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  2W3P ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (S.D.) ค่าร้อยละ (Percentage)  และการทดสอบที (t-test)


              การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ2W3P ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลในครั้งนี้  สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้


               1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองกับกลุ่มใหญ่(ครั้งที่ 3)คะแนนระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 250.19 จากคะแนนเต็ม 295  คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.81 และคะแนนสอบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  24.61 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.04  แสดงว่าแบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.81 / 82.04   เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 และจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คะแนนระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 280.80  จากคะแนนเต็ม 295 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.19 และสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย  26.40 จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.00  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.19 / 88.00  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 เช่นกัน


              2. การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จากการทดสอบก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการสอน   


              3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 10 คน ที่มีต่อการเรียนรู้ใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P  โดยภาพรวม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาได้แก่ ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อนักเรียนมีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีความสนุกสนาน กระตุ้นให้อยากรู้ อยากเรียน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด


 ข้อเสนอแนะ


               ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ 


               1.  ผู้สอนต้องคำนึงถึงพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน การแนะนำเบื้องต้นจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง  การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ให้นักเรียนเกิดความตระหนักกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น


              2. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นทักษะการพูดที่ควรฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ครูผู้สอนควรใช้สื่อที่ดี น่าสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลายควบคู่กับการสอน


             ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป


              1.  ควรมีการศึกษาผลการพัฒนาด้านอื่น ๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P


              2.  ควรมีการพัฒนาแบบฝึก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษในระดับชั้นอื่น ๆ


                 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์