รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง    :    รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา :    อนุกรณ์   เดชธงไชย
ปีที่พิมพ์ :     2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านริมใต้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านริมใต้ ก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดฝึกทักษะ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านริมใต้ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนบ้านริมใต้ ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน กำหนดโดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 เล่ม แผนการจัด การเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 แผน 13 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1.    ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านริมใต้ โดยรวมมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.44/84.75  
2.    ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านริมใต้ หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าที 14.26*)
3.    ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านริมใต้ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์