การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดเหนือ 

ผู้ประเมินโครงการ นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดเหนือ 

ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 16 มีนาคม 2561 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

  • 1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักษาวัฒนธรรม 

ประเพณีไทย 

  • 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักษาวัฒนธรรม 

ประเพณีไทย 

  • 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษา 

วัฒนธรรมประเพณีไทย 

  • 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของโครงการ 

และผลกระทบของโครงการ 

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยดำเนินการในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 16 มีนาคม 2561โดยใช้ประชากรกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 97คน 

เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย()และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ผลการประเมินโครงการ 

  • 1. ผลการประเมินโครงการ ในด้านบริบท พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.28 (= 4.28,S.D.=0.79) 

  • 2. ผลการประเมินโครงการ ในด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (= 4.42, S.D.=0.73) 

  • 3. ผลการประเมินโครงการในด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (= 4.26,S.D.=0.82) 

  • 4. ผลการประเมินโครงการในด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.14(= 4.14, S.D.=0.78 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์