ชื่อเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดเกมการศึกษา

ชื่อเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

โดยใช้ชุดเกมการศึกษา 

ผู้รายงาน นางสาวฉวีวรรณ หาญกุดเลาะ 

ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 

 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) ศึกษาประสิทธิภาพของการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกมการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยใช้เกมการศึกษา 

3) เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ เกมการศึกษา  ก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ และ 

4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกมการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ เกมการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 12 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 3 เกม  รวม 36 เกม แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา จำนวน 12 หน่วย  การเรียนรู้ รวม 36 แผน แบบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญาก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20 - 0.60 ค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.37 - 0.73 และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และแบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง (rxy) 0.46 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test แบบ dependent sample) และค่าดัชนีประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์