การศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทดลองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2

ชื่อเรื่อง          การศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทดลอง

                    เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2

                    โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)

ผู้รายงาน        นางจิราภรณ์  กาญจนพิมาย

ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทดลอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โดยนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า        ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กนักเรียนชายและหญิง อายุ 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทดลองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด สถิติที่ใช้ในการิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทดลอง หลังได้รับการจัดกิจกรรม พบว่า มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 88.89 มีคะแนนทดสอบความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 84.07

          2. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทดลอง หลังได้รับการจัดกิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการสังเกต นักเรียนผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 96.30 ทักษะการจำแนกประเภท นักเรียนผ่านเกณฑ์ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 ทักษะการวัด นักเรียนผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 96.30 และทักษะการสื่อความหมาย นักเรียนผ่านเกณฑ์ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89

 

         

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์