การพัฒนาบทเรียนบนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง              :  การพัฒนาบทเรียนบนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                      และการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ผู้วิจัย             :  วิษณุกรณ์  ภูโททิพย์

ปีการศึกษา       :  2560

 

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมีวัตถุประสงเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โดยศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ      จำนวน 20 ข้อ 

          โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน รวมเวลา 20 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้วจึงทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมแต่มีการสลับข้อคำถาม และนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

          วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้วยสถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน

          ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

     1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.05/82.37 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7825 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 0.5

    2. นักเรียนที่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (= 4.51, S.D. = 0.68)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์