รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  (ว 21101) สำหรับนักเรียน

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1             

ผู้รายงาน     วิไลลักษณ์  เพลินจันทึก  

ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. 30

ปีที่พิมพ์      2560

บทคัดย่อ

           การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์        

(ว 21101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์        

(ว 21101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด 2) แผนจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน ใช้เวลาแผนละ 2 ชั่วโมงไม่รวมแผนปฐมนิเทศและแผนปัจฉิมนิเทศ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.50 - 0.80  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 - 0.73  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.906  5) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

(ว 21101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)

           ผลการวิจัย พบว่า

           1. ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 96.39/92.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

           2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

           3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนคูเมืองวิทยา มีค่าเท่ากับ 0.8361 แสดงว่านักเรียนมีความรู้หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.61

           4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนคูเมืองวิทยา   มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์