การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E Learning cycle) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

รูปภาพของ krugogoe

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

                          (5E Learning cycle) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                          วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางวิลาสินี  พรรคพิง

ตำแหน่ง               ครูชำนาญการ   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ปีที่ศึกษาค้นคว้า     2560

บทคัดย่อ

        การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  จำนวน 36 คน ในโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  จังหวัดขอนแก่น ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560  รูปแบบการศึกษาค้นคว้าที่ใช้เป็นแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น วิชาเคมีเพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวน 6 แผน จำนวนทั้งหมด 18  ชั่วโมง  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวน 6 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1 แบบทดสอบย่อยประจำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน  15  ข้อ

      ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

               1.  แผนการจัดเรียนรู้แบบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.51/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้  

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดเรียนรู้แบบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6667 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67

               3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดเรียนรู้แบบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                    4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย () รวมทุกด้าน  เท่ากับ 4.86

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์