รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา           นายเอกภักดิ์  ฉ่ำมณี

ปีที่ศึกษา         2560

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์    ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 และทดสอบทางสถิติโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 82.82/86.58 มีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับ 61.80 นักเรียนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นนี้สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์