รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
              สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

ผู้ศึกษา   นายสถานพงษ์  ไชยโชติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      

สังกัด                         โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  อำเภอไพรบึง

                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ปีที่ดำเนินการ              ปีการศึกษา  2560

บทคัดย่อ

           วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อ  1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง 

การใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผล
ของแบบทักษะ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีอยู่ 3 ประเภทคือแบบฝึกทักษะ
เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม โดยใช้ประกอบกับคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะ คือ
แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch จำนวน 1 ฉบับ  40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ 15 ข้อ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2), ค่าดัชนีประสิทธิผล, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย,
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

           1. แบบฝึกทักษะเรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.53/83.64
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

           2. แบบฝึกทักษะเรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6735 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะนี้ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6735 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 67.35

           3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.63)  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์