ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

     2.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคำนวณ และการคิด

     3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ยุทธศาสตร์ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สรุปผลการศึกษา

จากการจัดทำโครงงานยุทธศาสตร์ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าผลการประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการประเมิน     คิดเป็นร้อยละ 93.00 อยู่ในระดับดีมาก  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคำนวณ และการคิด คิดเป็นร้อยละ 100  และ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการการใช้ยุทธศาสตร์ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านการจัดทำแฟลชการ์ด และ          การสังเคราะห์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.4 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการตั้งคำถามคิดเป็นร้อยละ 79.2

 

    โครงงานยุทธศาสตร์ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สร้างเสริมการเรียนรู้ทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การคำนวณ และการคิด พร้อมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้

    1.  ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตระหนักในความสำคัญ ในการสืบสานสร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังตระหนักในความสำคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และคุณค่าของค่านิยมและลักษณะของความเป็นไทยภายใต้วัฒนธรรมอันดีงามและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยยกย่องเทิดทูนในสถาบันของชาติอันได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

    2.  ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคือการที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้หรือความสามารถของตนเองหรือของกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนดำเนินอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นโดยการปลุกจิตสำนึกของการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในผู้เรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์