รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

ชื่อเรื่อง                รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า  เรื่อง  สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระ


                           การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไร่


ผู้ศึกษา                จรัญ  หมาดดี


ปีที่ทำการศึกษา     2560


บทคัดย่อ


              การศึกษาเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า  เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านไร่ มีวัตถุประสงค์ 1.  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า   เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า   เรื่องสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต และ  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า  เรื่องสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  โดยมีประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   จำนวน 8  คนซึ่งเป็นห้องที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1.เอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า    เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน 7  เล่ม   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชนิดเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการเรียนเอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า  เรื่อง  สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 10  ข้อและ4 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไร่ จำนวน 19 แผน  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าร้อยละ (Percentage)  และการทดสอบที (t-test)


ผลการศึกษาปรากฏดังนี้


1. เอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านไร่ มีประสิทธิภาพ 82.62/85.42  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80


2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4ภายหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับมาก


 


ข้อเสนอแนะ


              ข้อเสนอแนะทั่วไป


              1. ผลการศึกษาพบว่า  การจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ดังนั้นครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้  และควรมีการยืดหยุ่นเวลาและบูรณาการในเรื่องเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


              2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ควรให้การสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรม  เอกสารประกอบการเรียน ที่เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ 


            ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อไป


              1.  ควรมีการเปรียบเทียบการสอนระหว่างการใช้จัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ชุดนี้กับวิธีการสอนอื่น ๆ ในการสาระการเรียนรู้เดียวกัน


              2.  ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรต่างๆ  ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์