รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์

ชื่อเรื่อง                                 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์  

                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ผู้รายงาน                              นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน 

ปีการศึกษา                           2560

 

บทคัดย่อ

 

             ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ 1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   3)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนห้วยแย้วิทยา  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 24  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 8  เล่ม  คือ  แผ่นดินไหว  สึนามิ พายุหมุน เอลนีโญ  ภัยโลกร้อน  อุทกภัย  ดินถล่ม  และไฟป่า   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.30  ถึง 0.74  ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.46 ถึง 0.76  และค่าความเชื่อมั่น 0.86  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ระหว่าง  0.30 ถึง 0.79  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ  การหาดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test  แบบ  Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน           

              ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์                    เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.99/86.40  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้  

                     2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   3.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เท่ากับ  0.7239  หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  0.7239  คิดเป็นร้อยละ  72.39

                   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม                           เพื่อการเรียนรู้  รายวิชาพื้นฐานภูมิศาสตร์  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์