การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง                                 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา                           นางศรีประภา  ขุ้มทอง

ประเภทผลงานทางวิชาการ    ผลงานการศึกษา

 

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อการทดลองใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เรื่อง เซตและการเขียนแทนเซต เล่มที่ 2 เรื่อง ชนิดของเซต เล่มที่ 3 เรื่อง สับเซตและเพาเวอร์เซต เล่มที่ 4 เรื่อง เอกภพสัมพันธ์และแผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ เล่มที่ 5 เรื่อง ยูเนียน และอินเตอร์เซกชันของเซต เล่มที่ 6 เรื่อง คอมพลีเมนต์และผลต่างระหว่างเซต และเล่มที่ 7 เรื่อง จำนวนสมาชิกของเซตจำกัดและการแก้โจทย์ปัญหาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)

 

          ผลการศึกษาพบว่า

          1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1 รหัสวิชา ค 31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.00/75.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เซต รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค 31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค 31101กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.38, S.D.=0.64)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์