การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัด

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้วิจัย     ชุติพร  สุระกำแหง

               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   

หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ปีที่ศึกษา     2559 - 2560

  

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอ สายบุรี จังหวัดปัตตานี และ 3) ผลที่เกิดจากการดำเนินการตามรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดำเนินการวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 2 คน ครู 32 คน กรรมการสถานศึกษา 13 คนคณะกรรมการเครือข่าย 145 คน รวมทั้งหมด 192 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร 2 คน ครู 32 คน กรรมการสถานศึกษา 13 คน คณะกรรมการเครือข่าย 145 คน รวมทั้งหมด 192 คน ระยะที่ 3 ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบ มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร 2 คน ครู 10 คน กรรมการสถานศึกษา 3 คน คณะกรรมการเครือข่าย 10 คน รวมทั้งหมด 25 คน ปีการศึกษา 2559 - 2560

          เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 2 ชุด 1. แบบสอบถาม แบบสอบถามในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และชุดที่ 2 เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง 3. การสนทนากลุ่ม 4. การสังเกต

          การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis)

 

ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

          1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง พบว่า สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ในภาพรวม) ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ “ปานกลาง” แยกพิจารณารายด้าน ปรากฏว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และร่วมเสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและโรงเรียน  ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของความต้องการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวม ระดับความต้องการการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ “มาก” แยกพิจารณารายด้านปรากฏว่า ระดับความต้องการการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “มาก” จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่วนการร่วมเสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและโรงเรียน ระดับความต้องการการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”

          2. ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า ในการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1) ส่วนกรอบแนวคิดหลัก โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบไว้ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ปกครอง และเพื่อศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจากการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ปกครอง 2) ส่วนการดำเนินการประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และความท้าทายขั้นสร้างกลุ่มผู้ปกครอง ขั้นจัดทำแผนการเรียนรู้ระหว่างครูและกลุ่มผู้ปกครอง ขั้นการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ปกครองและครู ขั้นติดตามและหนุนเสริม และขั้นการประเมินผล และ 3) ส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ การสร้างสภาพแวดล้อม การหนุนเสริมการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจ

          3. ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการพัฒนาครู ด้านการบริหาร และด้านผู้ปกครองและชุมชน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์