การประเมินโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัด

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                   ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี   

ผู้ประเมิน         ชุติพร   สุระกำแหง

                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ปีที่ศึกษา         2560

 

บทคัดย่อ

 

               การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ดำเนินการประเมินโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี   มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context Evaluation: C) ประเมินความพร้อมและเพียงพอด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) ประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการ (Process Evaluation: p) และประเมินผลด้านผลผลิต (Product Evaluation: p) โครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตามรูปแบบการประเมินโครงการ ซิป (CIPP Evaluation Model)

                   แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน(นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6) และผู้ปกครองที่ร่วมโครงการ ดังนี้ บุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู จำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 13 คน นักเรียนของโรงเรียน จำนวน 427 คน และ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 คน

               เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการครั้งนี้ ใช้เครื่องมือจำนวน 3 ชุดได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาแบบสอบถามฉบับที่ 2 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน และแบบสอบถามฉบับที่ 3 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครอง

               การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

               ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

               1.  ด้านสภาวะแวดล้อม (C:Context Evaluation) ตาม ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า มีความเหมาะสมและสอดคล้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

               2.  ด้านปัจจัยนำเข้า (I:Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองต่อระดับความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ มีค่าความพร้อมอยู่ในระดับ “มาก

               3.   ด้านกระบวนการ (P:Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองต่อระดับการมีส่วนร่วมในโครงการฯ มีค่าความพร้อมอยู่ในระดับ “มาก” ทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ และการมีส่วนร่วมในการสรุป ติดตาม และการนำผลการดำเนินงานโครงการฯ ไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ

               4.  ด้านผลผลิต (P:Product Evaluation) ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง มีระดับ ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการฯ อยู่ในระดับ “มาก” 

               จากผลการประเมินโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยใช้การประเมินรูปแบบ ซิป (CIPP Evaluation Model) การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ ความสอดคล้องเหมาะสม ความพร้อมและความพอเพียง การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทั้ง 4 ด้าน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 86 คน กำลังออนไลน์