การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน
                โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย         นางสาววิศัลย์ศยา พาพรหม
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่วิจัย       2559
บทคัดย่อ
            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) ผู้บริหาร และคณะครู ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 18 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ จำนวน 13 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 253 คน และ 4) ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 253 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกการประชุม แบบวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา แบบบันทึกการปฏิบัติงาน แบบบันทึกประจำวัน แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา และประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
            1. ครูและบุคลากรมีความต้องการรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก
            2. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ทำให้ได้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
            3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้นักเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาวะดีขึ้น ครูและบุคลากร และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ในการดำเนินการอยู่ในระดับมาก
            4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
            5. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ สรุปได้ว่าจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สรุปได้ว่า ผู้ปกครอง ครู และ นักเรียนมีความพึงพอใจจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์