รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน       นายวิศรุต   ก้อนเงิน

ตำแหน่ง                ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

สังกัด                     โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

ปีการศึกษา           2560

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษารายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560  จำนวน  18  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน 5  ชุด คือ  เรื่อง  Myself  เรื่อง  School  

เรื่อง Family เรื่อง The weather และเรื่อง Food and Drink  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก  ระหว่าง 0.32 - 0.78  ค่าความยาก ระหว่าง  0.28 - 0.76  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.86  แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (rxy)  ตั้งแต่  0.46 - 0.72   และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาดัชนีประสิทธิผล  และหาค่า t - test               แบบ Dependent Samples เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

         

 

                   ผลการศึกษารายงานพบว่า 

                   1.  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.68/84.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                2.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  0.6443  แสดงว่านักเรียน                             มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6443  หรือคิดเป็นร้อยละ 64.43

                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.52  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์