รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมประจำใจ ของ

ชื่อผลงานวิชาการ      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมประจำใจ  ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ผู้รายงาน         นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ

หน่วยงาน        โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ.            2558

 

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมประจำใจ  ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  1.)เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ   2. ) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 3.) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4. ) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการในเรื่องต่อไปนี้ 4.1 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และความสามัคคี 4.2 ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ 1.) ครู จำนวน 12 คน โดยใช้วิธีโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก  2.) นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 50 คน โดยใช้วิธีโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก  3.)  ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 50 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก จากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง   รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมประจำใจประจำใจ ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น  แบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่  1  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อบริบทของโครงการ  ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ ชุดที่  2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการ  ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับจำนวน 12  ข้อ ชุดที่  3  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานตามโครงการข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จำนวน 12 ข้อ ชุดที่  4  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลผลิตของโครงการ  ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จำนวน  20 ข้อ ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ จำนวน 10  ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 ชุด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

          1.  บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, = 0.48 )   เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 10 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 

          2.  ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, = 0.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ และระดับมาก 5 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 

          3.  กระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , = 0.49 )  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ  และระดับมาก 6 ข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  มีการกำหนดขั้นตอน  รายละเอียดและวิธีดำเนินโครงการ อย่างชัดเจนและเหมาะสม  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  มีการให้ความรู้  ประชุมชี้แจง  สื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 

          4.  ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 , = 0.47 )  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ความรับผิดชอบ  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ  และความสามัคคี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  ความสุภาพ  ส่วนคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.57 , = 0.49 )  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับมาก  2 ข้อ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เมื่อเรียงลำดับคุณธรรมจริยธรรมด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้คือ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความมีสติและละเอียดรอบคอบ  ด้านความสามัคคี  ด้านความมีวินัย ด้านความยุติธรรม  ด้านความขยัน  ด้านความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม   ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ด้านความซื่อสัตย์ และความสุภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์