รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

ชื่อเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)
            เทศบาลเมืองนครพนม
ผู้วิจัย     นายศิวาวุธ สระแก้ว
โรงเรียน เทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม
            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย   2560

บทคัดย่อ
        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ที่จำเป็นต้องพัฒนา (2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม และ (3) เพื่อการประเมินรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของครูในโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ที่จำเป็นต้องพัฒนาโดยรวม ใช้การคัดกรองพฤติกรรม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 10 คน และการสำรวจพฤติกรรมจริยธรรมที่จำเป็นต้องพัฒนา จากกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยง 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดอันดับพฤติกรรมจริยธรรมครูที่จำเป็นต้องพัฒนา ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม โดยใช้การประชุมสนทนากลุ่มจำนวน 3 ครั้ง กับผู้บริหาร และครูหัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 10 คน และประชุมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินและยืนยันรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 73 คน ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้คู่มือดำเนินการพัฒนาจริยธรรมของครู แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมของครู แบบประเมินเจตคติต่อจริยธรรมของครู และแบบประเมินการปฏิบัติตนตามจริยธรรมของครู สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Independent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า
        1. จริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ที่จำเป็นต้องพัฒนา มี 9 ด้าน ตามลำดับความจำเป็นต้องพัฒนา ดังนี้ (1) ความรับผิดชอบ (2) ความเมตตา (3) ความขยันหมั่นเพียร (4) ความมีวินัย (5) ความศรัทธาในวิชาชีพ (6) ความซื่อสัตย์ (7) ความประหยัด (8) ความอดทน และ (9) ความสามัคคี
        2. รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) พฤติกรรมจริยธรรมของครูที่จำเป็นต้องพัฒนา (2) เป้าหมายการพัฒนาจริยธรรม และ (3) วิธีการพัฒนาจริยธรรม และผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครู ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ใน 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับคือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้องครอบคลุม และด้านความเป็นประโยชน์
        3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม มีดังนี้
                3.1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจต่อจริยธรรมของครู พบว่า หลังการอบรมสูง
กว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
                3.2 ผลการประเมินเจตคติต่อจริยธรรมของครู พบว่า ครูมีเจตคติต่อจริยธรรมหลัง
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
                3.3 ผลการปฏิบัติตนตามจริยธรรมครู พบว่า หลังการอบรมมีการปฏิบัติตนตาม
จริยธรรมทั้ง 9 ด้าน สูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์