การพัฒนารูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

                   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย           นางศณิชา  จันทร์ลาภ

ปีการศึกษา     2560 

                                                                                        บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน RIPPAE Model และเพื่อศึกษาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอน RIPPAE Model 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อรูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา จำนวนทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 21 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 23 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐาน (และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า

            1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการวิเคราะห์เอกสารของคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำแนกตามประเด็นการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 1.1) ประเด็นการวิเคราะห์จากนโยบายการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า การศึกษาเป็นหัวใจของชาติ ควรส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ให้เด็กท่องจำน้อยลง เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ ยกระดับการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 1.2) ประเด็นการวิเคราะห์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลการวิเคราะห์ พบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีการปรับโครงสร้างประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 มีการเตรียมความพร้อม คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์พัฒนาประเทศ เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579 มีความสำคัญ 1.3) ประเด็นการวิเคราะห์จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ผลการวิเคราะห์พบว่า ควรมีการยกระดับ/ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เสนอแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกัน การจัดการศึกษาควรยึดหลักตามความหมายของการศึกษาตามมาตรา 4 1.4) ประเด็นการวิเคราะห์จากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และปัญหา      การจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิเคราะห์พบว่า จากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนั้น นักเรียนมีปัญหาทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ ควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน หาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 1.5) ประเด็นการวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผลการวิเคราะห์พบว่า การจัดการศึกษาเพื่อการสื่อสารจากการฟัง พูด อ่าน และเขียน1.6 ประเด็นการวิเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการรับรู้ การเรียนรู้ กลวิธีการสอน การวัดประเมินผล ผลการวิเคราะห์พบว่า        การจัดการเรียนการสอนครูต้องเข้าใจแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู้ การเรียนรู้ กลวิธีการสอน การวัดประเมินผล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการจัด การเรียนการสอนประกอบรูปแบบการสอนแบบ ADDIE Model ของ Kevin Kruse กลวิธีการเรียนการสอนแบบ MIA ของ Murdoch และกลวิธีการสอนเน้นการสอนอ่านแบบ PANORAMA ของ Edwards ข้อเสนอแนะ หลอมรวมแนวคิด/ทฤษฎีต่าง ๆ สร้างรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนควรประกอบด้วยขั้นตอนการสอนอ่านที่เหมาะสม และ 1.7) ประเด็นการวิเคราะห์จากรูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงแรงจูงใจ ความสนใจการฝึกปฏิบัติจริง ความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน สังเคราะห์สร้างรูปแบบการสอน RIPPAE Model  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสำคัญต่อการสื่อภาษาได้

          2. รูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 2) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 3) ขั้นสอน 4) ขั้นฝึกปฏิบัติ 5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 6) ขั้นวัดและประเมินผล ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 82.12/86.16 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้สูงกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบการสอน RIPPAE Model และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน RIPPAE Model สูงกว่าก่อนเรียนรู้

          4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบการสอน RIPPAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจในระดับมาก

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์