รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยปีท

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 1

 ผู้วิจัย               ภาพิมล  เอ่งฉ้วน

ตำแหน่ง           ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา      2561

 

บทคัดย่อ

 

            รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนการทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชาย - หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านช่องพลี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 25 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 2) แบบวัดความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ -ข้อละ 3 คะแนน รวม 30 คะแนน ผลการวิจัย พบว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 จำนวนทั้งหมด 25 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.72 คิดเป็นร้อยละ 85.73 ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์