รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด วัฒนธรรมและการดำรงชีวิต

                           ในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ผู้รายงาน              นายอดิศร  บุญโนนแต้

ปีการศึกษา         2561

บทคัดย่อ

 

                ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ                   อ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้                     สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ                   อ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้                     สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้    ชุด  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และ  4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  วัฒนธรรมและ                  การดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน  28  คน ซึ่งได้มา                          โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 8  เล่ม  คือ  คุณค่าวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย เด็กเมืองเหนือ คูณแคนแดนอีสาน เด็กภาคกลาง ด้ามขวานไทย                  ความคล้ายคลึงที่แตกต่าง  และรู้ไว้ไม่เข้าใจผิด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                 เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.22  ถึง  0.74 ค่าความยาก (P)  ระหว่าง 0.25  ถึง  0.80  และค่าความเชื่อมั่น 0.84  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ระหว่าง  0.39 ถึง 0.92  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพ  การหาดัชนี

ประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test  แบบ  Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน           

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.56/85.36  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้ 

              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   3.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เท่ากับ  0.7028  หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.7028  หรือคิดเป็นร้อยละ  70.28

                   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม                         เพื่อการเรียนรู้  ชุด  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.48

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์