รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)

               รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  ปีการศึกษา 2560  มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม  ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับนโยบายของต้นสังกัด  และความเหมาะสมของกิจกรรมที่กำหนดขึ้น 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  เกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารโครงการ และวิธีดำเนินงาน  3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน  ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการการประเมินผล  และการนำผลการประเมินไปปรับปรุง  4) เพื่อประเมินผลผลิต  ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  เกี่ยวกับความสอดคล้องของผล การดำเนินงานกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  และ 5) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  1 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  13  คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู)  ครู โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  จำนวน  30  คน  นักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 214 คน เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี และผู้ปกครองนักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 100  คน  รวมทั้งสิ้น  359  คน  เครื่องมือที่ใช้มี  5 ฉบับ  ได้แก่  ฉบับที่  1   แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.82  ฉบับที่  2   แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.80  ฉบับที่  3   แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.84  และฉบับที่  4   แบบประเมินคุณภาพด้านผลผลิตของโครงการ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.91  


ผลการประเมินพบว่า  1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  ปีการศึกษา 2560  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.26

  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  ปีการศึกษา 2560  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.31

  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  ปีการศึกษา 2560  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34

  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)  ปีการศึกษา 2560  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36

  5. ผลการศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) ปีการศึกษา 2560  พบว่า ในการประเมินโครงการควรมีการสำรวจว่าคุณธรรมจริยธรรมด้านใดที่เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด  กิจกรรมต่างๆ ของโครงการควรมีการจัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และรายละเอียดของกิจกรรมให้กับ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์