การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบ

ชื่อเรื่อ    : การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล  2  “วิภัชศึกษา” จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย     : นายพัฒนพงษ์  คงมือมั่น, โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์

                จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559.

 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”  จังหวัดสุรินทร์   ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”   จังหวัดสุรินทร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80             2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้  เรื่อง เพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”  จังหวัดสุรินทร์ และ  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้  เรื่อง เพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”       จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”  จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 จำนวน 30 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”  จังหวัดสุรินทร์    2)แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 2 เรื่องเพศศึกษา  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียน   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่า t (t – test)

 

                 ผลการวิจัย  พบว่า

                1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”  จังหวัดสุรินทร์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.07/82.89  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80

               2.   นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”  จังหวัดสุรินทร์   อยู่ในระดับมาก  ( = 2.61, S.D. = 0.56 ) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์