รายงานผลการใช้ชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง                                รายงานผลการใช้ชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์


                                                ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓  (บ้านนาตาล่วง) 


                                             จังหวัดตรัง 


 


ผู้เขียน                                นางสาวฉลองขวัญ    รักรณรงค์


 


ปีการศึกษา                         2559


 


บทคัดย่อ


 


                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการใช้ชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จังหวัดตรัง  โดยมีความมุ่งหมายคือเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางการเรียนด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นปฐมวัย


ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓  (บ้านนาตาล่วง) จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  1/1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)  สังกัดเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย จำนวน 8 หน่วย  แบบทดสอบวัดความพร้อมทางการเรียนทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย  ครอบคลุม 5 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต  ทักษะการจำแนกเปรียบเทียบ  ทักษะการเรียงลำดับ  ทักษะการบอกตำแหน่ง  และทักษะการนับ  จำนวน  25  ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบที  ( t – test )


 


สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล


                   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทาง

คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จังหวัดตรัง ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ปรากฏว่าชุดเกมสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.96/84.20  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80


                   2.     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมทางการเรียนด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนปรากฏว่า   ความพร้อมทางการเรียนหลังการใช้ชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓


(บ้านนาตาล่วง)  จังหวัดตรัง  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01        


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์