การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ KWAN MODEL

ชื่อผลงาน           การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์  KWAN  MODEL 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1


ชื่อผู้วิจัย             ฉลองขวัญ  รักรณรงค์


ตำแหน่ง             ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


สถานที่ทำงาน       โรงเรียนเทศบาล  ๓  (บ้านนาตาล่วง) สังกัดเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง 


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ปีที่รายงาน          2561


 


บทคัดย่อ


 


การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์  KWAN  MODEL  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สร้างการจัดประสบการณ์รูปแบบ  KWAN  MODEL  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1  2)ศึกษาประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 3)ศึกษาผลการนำการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN  MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1ไปใช้ในสภาพจริง ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสร้างการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน  ระยะที่ 2 การสร้างเครื่องมือประกอบการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN  MODELเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประกอบด้วย  แผนประกอบการจัดประสบการณ์รูปแบบ  KWAN  MODEL ซึ่งประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 5 คน  และแบบทดสอบทักษะการคิดประเมินความดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แล้วนำไปหาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ระยะที่ 3 การทดสอบประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัย
ปีที่ 1 โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Pretest Posttest Control Group Design  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล๓ (บ้านนาตาล่วง) สังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 2 ห้องๆ ละ 19 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติและกลุ่มทดลองจัดประสบการณ์รูปแบบ  KWAN MODEL และระยะที่ 4 การขยายผลการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่1 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 6 คน  ที่สนใจนำรูปแบบการจัดประสบการณ์รูปแบบ  KWAN  MODEL ไปใช้สอนนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  เป็นเวลา 1 สัปดาห์  จำนวน 1 หน่วยการเรียน แล้วประเมินความเหมาะสมในการใช้  ผลการวิจัยพบว่า


1. การจัดประสบการณ์รูปแบบKWAN  MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 ขั้น  ประกอบด้วย 1) ขั้นเร้าความสนใจ  (Kindle = K)  2) ขั้นปฏิบัติ (Work = W)  3) ขั้นประเมินผล (Assess = A)  4) ขั้นนำเสนอผล 


 


(Notify = N)  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ประเมินให้มีค่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 


2.  ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์รูปแบบ  KWAN  MODEL  เพื่อส่งเสริมทักษะ


การคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 


2.1หลังการจัดประสบการณ์รูปแบบKWAN  MODEL คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 


2.2  หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ  คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1  มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


ที่ระดับ.01 


2.3  ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1  กลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์รูปแบบ  KWAN  MODEL  กับกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ  ไม่แตกต่างกัน


2.4  หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียน


ชั้นปฐมวัยปีที่ 1  กลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์รูปแบบ  KWAN  MODEL  สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ


การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 


3.  ผลการนำการจัดประสบการณ์รูปแบบ  KWAN  MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ไปใช้ในสภาพจริงพบว่า ครูผู้สอนระดับปฐมวัยประเมินให้มีค่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด.


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 115 คน กำลังออนไลน์