ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพ

ชื่อเรื่อง            ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก

                      กัณฑ์มัทรี ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน

                      รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า      นายวิชิต เสนาราช

ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

ปีการศึกษา         2560

สถานศึกษา        โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากห้องเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถจำนวนนักเรียน 33 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 ชุด

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.23-0.74 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่0.44-0.92 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.9633 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่0.47-0.93 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนเท่ากับ 0.93 แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทีที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test)

 

           ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

           1. ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 จำนวน 7 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.03/86.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

           2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.7800

           3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           4. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี มีความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

              

 

          

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 119 คน กำลังออนไลน์