การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน โดยใช้รูปแบบสอน AESEE Model กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อวิจัย                 การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน โดยใช้รูปแบบ

                          การสอน AESEE Model  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย                   สายใจ  วรดี   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

                           โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

ปีการศึกษา            2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ 

                     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน โดยใช้รูปแบบการสอน AESEE Model  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบ AESEE Model   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ AESEE Model   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 ทีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ AESEE Model  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จํานวน  40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย  คือ 1) ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน  2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบ AESEE Model  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์  

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ AESEE Model  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบที่แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัย พบว่า

                    1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

                    2.  รูปแบบการสอนแบบ AESEE Model  ที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นการกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญา (Activating cognitive structure stage : A)  2) ขั้นขยายโครงสร้างทางปัญญา (Expand the cognitive structure stage : E)  3) ขั้นสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา (Support the cognitive structure balance stage: S)   4) ขั้นส่งเสริมการขยายโครงสร้างทางปัญญา (Enhance the extension of cognitive structure stage : E)  5) ขั้นการส่งเสริมและช่วยเหลือกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Enhance and support the analytical thinking stage:  E)

                     3.  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนแบบ AESEE Model ที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                    4.  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ นิทานพาเพลิน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ AESEE Model  อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์