การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์  

                   โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถ

                   ในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้วิจัย            นางเพชรี  มากมี

ปีการศึกษา     2561

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง           บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวนนักเรียน  30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น จำนวน 6 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ควบคู่กับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ จำนวน 12 แผนการเรียนรู้ เวลา 18 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ(%)  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที ()

 

ผลการวิจัยพบว่า

              1)  นักเรียน และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ให้มีกิจกรรมหลากหลาย รูปเล่มมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามและดึงดูดความสนใจ ควรฝึกจากง่ายไปหายาก และแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง  คำนำ  สารบัญ  คำชี้แจง คำแนะนำการใช้แบบฝึก  สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  เนื้อหาของแบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบหลังเรียน  และแบบประเมินบันทึกผล  

              2)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.85/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

              3)  ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 135 คน กำลังออนไลน์