การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่องสมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดววิเคราะห์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และขอบข่ายการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง และเรียบเรียงสาระตามโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และครอบคลุมรูปแบบสมการของจำนวนต่าง ๆ และศูนย์ ทุกรูปแบบที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับประถมศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่มีแบบแผนการทดลองเป็น O1xO2 โดยที่ O1 คือ คะแนนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  x คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 O2 คือ คะแนนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

              ผลการวิจัยพบว่า

1)   การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบย่อยระหว่างเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 703.16 จากคะแนนเต็ม  875 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.36 แสดงว่าค่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการ E1 เท่ากับ 80.36 ส่วนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 แสดงว่าค่าประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ E2 เท่ากับ 80.00 ดังนั้น ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es  (E1/ E2) เท่ากับ 80.36/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2)   การหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7009 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.09 นั่นคือนักเรียนมีความก้าวในการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es ร้อยละ 70.09

3)   การหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7485 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.85 ซึ่งเห็นได้ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

4)   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es  เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าโดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.55,  σ = 0.66) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล (μ = 4.68,  σ = 0.52) รองลงมา คือ ด้านครูผู้สอน (μ = 4.51,  σ = 0.70)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์