การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  

ชื่อผู้วิจัย                 นายประกิจ  กิ่งทอง

สถานศึกษา           โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา  เทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

ปีที่ทำการวิจัย       พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  2)  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู  จำนวน 12  คน นักเรียน จำนวน  120  คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา  เทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐาน  แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ของครู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    แบบสัมภาษณ์นักเรียนและแบบสัมภาษณ์ครู แบบวัดความพึงพอใจของครู  แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) วิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยการทดสอบค่า ที (t-test dependent) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  สามารถสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

                1. ครูและนักเรียนมีความเห็นว่าจำเป็นและต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  

                2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ   2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ครู  4) คุณลักษณะและทักษะในการปฏิบัติงานและ 5) คุณภาพผู้เรียน โดยในองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ครู  6 ขั้นตอน คือ  ขั้นศึกษาสภาพปัญหา ขั้นนำพาสู่การพัฒนา  ขั้นสรรหาเพิ่มพูนความรู้ครู ขั้นมุ่งสู่การปฏิบัติจริง ขั้นไม่ละทิ้งการนิเทศ ติดตามประเมินผลและขั้นบุคลากรครูทุกคนร่วมใจพัฒนา  โดยคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวน การ Active Learning ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.04)

3. หลังการพัฒนาครูด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  ได้ผลการวิจัยดังนี้

3.1 การประเมินคุณลักษณะและความรู้ความเข้าใจของครูหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.65, S.D. = 0.74) สูงกว่าก่อนการพัฒนาด้วยรูปแบบ (x-bar = 2.80, S.D. = 0.74)

                3.2 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.3 ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  อยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.06)

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์