รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุม

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี             

ผู้วิจัย               นางสาวอังคณา  เปียผ่อง  

ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา        2560

 

บทคัดย่อ

                               

                        รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ          การเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวนนักเรียน 30  คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้นได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวแปรตามได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 4 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน  18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 10 ข้อ และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และสถิติทดสอบที  ( t –test for  Dependent )

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                        1. แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.42/84.08 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่กำหนดไว้                    

                        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ  ที่ระดับ .01

              3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์