การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน

ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่าง                               พอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย             ปรีชา  ศรีทา

ปีการศึกษา      2560  

บทคัดย่อ 

            การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อศึกษาอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้ระดมความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Focus Group) จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 2. กลุ่มผู้แสดงความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 คน ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 3. กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน 2) คณะครูปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน 3) นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 117 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 103 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 116 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 112 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 117 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 103 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 116 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 112 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 123) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)            ผลการวิจัยพบว่า

       1. ผลการศึกษาปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย พบว่า การจัดการศึกษาทุกระดับต้องสร้างความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้านอย่างสมดุลกัน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนานวัตกรรม สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หรือ Thailand 4.0โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเน้นให้ทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ มาเป็นหลักในการบริหารงานและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารให้ความใส่ใจในการดำเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาและการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความตระหนักให้ครูในการเห็นความสำคัญของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปสู่ผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน

          2. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย มีชื่อว่า รูปแบบโพสต์คอร์บ พลัสทรี “POSDCORB Plus 3 Model” ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 Planning : P (การวางแผน) ขั้นที่ 2 Organizing : O (การจัดองค์การ) ขั้นที่ 3 Staffing : S (การจัดอัตรากำลัง)
ขั้นที่ 4 Directing : D (การชี้นำ) ขั้นที่ 5 Coordinating : CO (การประสานงาน) ขั้นที่ 6 Reporting : R (การรายงาน) ขั้นที่ 7 Budgeting : B (การงบประมาณ) และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/เป็นไปได้ของปัจจัยพื้นฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน (ด้านงานวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษา) พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม/เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโพสต์คอร์บ พลัสทรี “POSDCORB Plus 3 Model” โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ( 0.50)

          3. อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

          4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

         

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์