การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรม เกมเบ็ดเตล็ด เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมฯ

บทคัดย่อ

เรื่องที่ศึกษา : การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรม
เกมเบ็ดเตล็ด เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1


ผู้รายงาน : นางวาสนา ทับทอง

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ด เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ด และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อทักษะทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 4บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ด แบบสังเกตพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อทักษะทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ด ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า :
1. คะแนนทักษะทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ด พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนทักษะทางอารมณ์ตั้งแต่หน่วยการเรียนที่ 1 – 5 เป็น 72.50, 77.87, 82.59, 85.00 และ 88.33 มีระดับคุณภาพ พอใช้, พอใช้, พอใช้, ดี และดี ตามลำดับ นั่นคือทักษะทางอารมณ์มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีตั้งแต่หน่วยที่ 1–5 คิดเป็นร้อยละ 4.17, 20.83, 41.67, 66.67 และ 83.33
2. คะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ด พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทักษะทางสังคมตั้งแต่หน่วยการเรียนที่ 1 – 5 เป็น 73.43, 78.06, 80.93, 84.72 และ 87.78 มีระดับคุณภาพ พอใช้, พอใช้, พอใช้, ดี และดี ตามลำดับ นั่นคือทักษะทางสังคมมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีตั้งแต่หน่วยที่ 1 – 5 คิดเป็นร้อยละ 8.33, 25.00, 29.17, 66.67 และ 87.50
3. คะแนนทักษะทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ดสูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p-value < .01)
4. คะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ดสูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p-value < .01)
5. คะแนนความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อทักษะทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ด พบว่าโดยภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าก่อนจัดกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ อยู่ในระดับน้อย 3 ข้อ หลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ในการเล่น ความมั่นใจในตนเอง และความอดทนรอคอยในการเล่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์