รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

                      โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ผู้รายงาน         ฉันติกา  ศิริทัพ

ปีการศึกษา      2561

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลัง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี  3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สังกัดกองการศึกษา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้แก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 30 คน และชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สังกัดกองการศึกษา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 32 ชุด 2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 32 แผน 3) แบบประเมินพัฒนาการทักษะการคิดเชิงเหตุผลก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 4 ชุดวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล และวิเคราะห์ ความแตกต่าง โดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.23/84.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

          2. ผลการเปรียบเทียบระดับพัฒนาการทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี มีค่าเท่ากับ 0.8968 หมายความว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความก้าวหน้าทางทักษะการคิดเชิงเหตุผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.68

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์