รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิด

                     ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้รายงาน         นางสุรางค์จิตร  โสบุญ

ปีการศึกษา      2561

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1จากการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลัง การใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล ประกอบด้วย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 จำนวน 24 คน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 จำนวน 24 คน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 จำนวน 25 คน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 จำนวน 24 คน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 จำนวน 24 คน และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 145 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 จำนวน 24 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด 2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 32 แผน และ 3) แบบประเมินพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 5 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.08/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1            จากการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.5774 แสดงว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความก้าวหน้าทางทักษะการคิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.74

          3. ระดับพัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการใช้ชุดการเรียนรู้           แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์