การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
                     โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา

ผู้รายงาน        ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  ศรีจันทร์งาม

ปีการศึกษา      2561

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิก ซึ่งผู้รายงานดำเนินการศึกษาเพื่อตอบคำถามของการศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการนิเทศแบบคลินิกเป็นอย่างไร 2) ผลการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความแตกต่างกันหรือไม่ และ 3) ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิก มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันหรือไม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา ได้แก่ 1) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) 2) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านสะเดา) และ 3) โรงเรียนเทศบาล 3 (ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง) ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา จำนวน 5 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา จำนวน 203 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 125) ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) จำนวน 2 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้การศึกษา ได้แก่ คู่มือการนิเทศแบบคลินิก จำนวน 1 เล่ม แบบสอบถามความคิดเห็น คู่มือการนิเทศแบบคลินิก จำนวน 1 ฉบับ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ แบบทดสอบสมรรถนะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนโดยใช้ t-test (Dependent Samples) 

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. คู่มือการนิเทศแบบคลินิกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

          2. หลังการนิเทศแบบคลินิก ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 สูงกว่าก่อนการนิเทศแบบคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการประเมินแผนการจัด การเรียนการสอน และด้านการบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในภาพรวมมีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงเหมาะสมอยู่ในระดับดี

          3. หลังการนิเทศแบบคลินิก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย สูงกว่าก่อนการนิเทศแบบคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ผลการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประสบผลสำเร็จ เพราะสามารถพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนได้ และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าบรรยากาศในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเน้นทักษะการอ่านและการเขียน ส่วนใหญ่มีปรากฏบ่อยครั้งทุกด้าน

          4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิก อยู่ในระดับมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์