รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสื่อสาร

                     ได้เหมาะสมตามวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้รายงาน         พวงเพชร  พิมรัตน์

ปีการศึกษา      2561

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 58 คน ประกอบด้วย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 จำนวน 29 คน และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 จำนวน 29 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด 2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก เพื่อพัฒนา การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 30 แผน และ 3) แบบประเมินพัฒนาการการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก จำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้  t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.94/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

          2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีระดับพัฒนาการการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย
หลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดสนุก  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           

         

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์