การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวเพ็ญพรรณ มูลมงคล
ปีที่ศึกษา    2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2
2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยเอกสารประกอบ การเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3.) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน นักเรียน 37 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
1.) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2.) เอกสารประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 จํานวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 อุบัติเหตุจากการเดินทาง เล่มที่ 2 ยาสามัญประจําบ้าน เล่มที่ 3 สารเสพติดให้โทษ เล่มที่ 4 เครื่องหมายและสารเคมีอันตราย และเล่มที่ 5 อัคคีภัย
3.) แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน จํานวน 20 ข้อ
4.) แบบประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 จํานวน 10 ข้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 20 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One - Group Pretest - Posttest Design และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E, PE, และการทดสอบที (t-test dependent samples)

ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยมีประสิทธิภาพเป็น 82.22/81.49
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ภายหลังที่ได้รับการสอนโดยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนได้รับการสอน โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 19.45
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ( u= 4.71, σ = 0.70)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์