การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ

                    เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย   

                    สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้รายงาน         นางนันทนา  สิทธิ์น้อย

ปีการศึกษา      2561

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้        ได้เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 67 คน ประกอบด้วย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 33 คน และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จำนวน 34 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 10 ชุด 2) แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 30 ชุด 3) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ จำนวน 5 ชุด และ 4) แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม  ของเด็กระหว่างทำกิจกรรม จำนวน 30 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.16/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

          2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ สูงขึ้นกว่า ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ ได้เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้ จากการสังเกต จำแนก แยกแยะ มีค่าเท่ากับ 0.6133 แสดงว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีความก้าวหน้าทางทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.33

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์