วันมาลาเรียโลก (World Malaria Day)

รูปภาพของ ssspoonsak

World Malaria Day

Match on 25 April of every year

 

Malaria & COVID-19

 

        In the lead-up to this year’s World Malaria Day, countries across the globe are in the throes of responding to the COVID-19 pandemic. While cases of the novel coronavirus in malaria-affected countries currently represent only a small proportion of the global total, the situation is evolving rapidly. WHO underlines the critical importance of sustaining efforts to prevent, detect and treat malaria, using best practices to protect health workers and communities from COVID-19 infection.

 

 


Source of information
 https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23/files/Malaria/2562/Malarai%20w12.pdf

         April 25, every year is considered "World Malaria Day" by the World Health Organization. To promote and raise malaria awareness

World History of Malaria Day

         In 1969, the World Health Council passed a resolution to end the global malaria eradication program established in 1955 due to the failure to implement the global malaria eradication strategy. And deliver this project to the Public Health Organization to continue But later did not succeed, especially in the southern Sahara desert in Africa. Which is an important land of this disease In Africa too The malaria situation worsens as much as possible.

          กระทั่งในปี 2535 ความสนใจในการควบคุมโรคมาลาเรียได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวางแผนต่อต้านโรคมาลาเรีย ร่วมกับผู้นำด้านสุขภาพระดับสูงจาก 65 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก เพื่อเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา ทั้งปัญหาความยากจน และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนในพื้นที่

          ในปี 2541 องค์การอนามัยโลกได้ก่อตั้งกลุ่ม Roll Back Malaria Partnership เป็นกลุ่มระดับโลกในการต่อต้านโรคมาลาเรีย ระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ จากพันธมิตรมากกว่า 500 รายทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีโรคมาลาเรียระบาด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของโรคมาลาเรียจากเดิมลงครึ่งหนึ่งให้ได้ในปี 2553

           ในปี 2547 โรคมาลาเรียยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา โรคมาลาเรียได้คร่าชีวิตผู้คนและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีไปมากกว่าล้านราย สร้างความเสียหายในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก

           ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 60 (พ.ศ. 2550) องค์การอนามัยโลกได้ลงมติกำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันแอฟริกามาลาเรีย (Africa Malaria Day) เป็นวันมาลาเรียโลก

World Malaria Day 2018

           ในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดคำขวัญวันมาลาเรียโลกว่า “Ready to Beat Malaria” เน้นย้ำความร่วมมือและความมุ่งมั่นของชุมชนทั่วโลกในการทำให้โลกนี้ปราศจากโรคมาลาเรีย

           จากรายงานมาลาเรียโลก (World Malaria Report 2017) ขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ในปี 2559 มีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ราว 216 ล้านคนใน 91 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต 445,000 คนโดย 91% ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้เป็นประชากรในทวีปแอฟริกา รองลงมาคือประชากรในเอเชียใต้ อยู่ที่ 6%

           ส่วนประเทศไทย สถานการณ์โรคมาลาเรียปี 2560 มีผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 10,965 ราย แบ่งเป็นคนไทย 7,201 ราย และชาวต่างชาติ 3,764 ราย ลดลงจากปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 98.06

ที่มาของข้อมูล https://www.pineapplenewsagency.com/th/c137/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+%28World+Malaria+Day%29

World Malaria Day 2019

Zero malaria starts with me

        ระลึกทุกวันที่ 25 เมษายนวันมาลาเรียโลกเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นทางการเมืองในการป้องกันควบคุมและกำจัดมาลาเรีย การรณรงค์ในปีนี้ “ โรคมาลาเรียเริ่มต้นที่ฉัน” เป็นแคมเปญระดับรากหญ้าที่เน้นการเป็นเจ้าของประเทศและการเสริมพลังชุมชนในการป้องกันและดูแลรักษาโรคมาลาเรีย

       หลังจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษในการต่อสู้กับโรคมาลาเรียความคืบหน้าก็ลดลงจากรายงานของมาลาเรียโลกล่าสุดของ WHO รายงานว่าจำนวนผู้ป่วยมาลาเรียโดยประมาณยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจริงประมาณ 219 ล้านคนทั่วโลกในช่วงปี 2558-2560 จำนวนผู้เสียชีวิตโดยประมาณในช่วงเวลาเดียวกันคือ 435,000 คน 

       ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกของ WHO ประเทศต่าง ๆ รายงานว่ามีผู้ป่วยมาลาเรียเพิ่มขึ้น 47% และเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้น 43% ในช่วงปี 2558-2560 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการระบาดของโรคที่รายงานจากปาปัวนิวกินีกัมพูชาและหมู่เกาะโซโลมอน บัญชีสำหรับ 92% ของภาระโรคมาลาเรียในภูมิภาคภูมิภาคนี้ยังเห็นความคืบหน้าอย่างไม่น่าเชื่อในบางประเทศที่มีเชื้อสายจีนและมาเลเซียรายงานว่าไม่มีผู้ป่วยมาลาเรียในมนุษย์ในปี 2561 และกัมพูชารายงานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียในปี 2561 ความสำเร็จที่สำคัญมาก

       กรอบปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อการควบคุมและกำจัดไข้มาลาเรียในแปซิฟิกตะวันตก 2016-2020 แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างความสำเร็จในอดีตและเพื่อเร่งความคืบหน้าผ่านการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนผ่านการจัดวางเป้าหมายของการแทรกแซง

        แคมเปญ "ศูนย์โรคมาลาเรียเริ่มด้วยฉัน" มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกทุกคนในสังคมมีส่วนร่วม: ผู้นำทางการเมืองที่ควบคุมการตัดสินใจและงบประมาณของรัฐบาล บริษัท ภาคเอกชนที่จะได้รับประโยชน์จากแรงงานที่ปราศจากโรคมาลาเรีย ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ทำงานเพื่อควบคุมและกำจัดมาลาเรียและชุมชนที่สำคัญที่สุดที่ได้รับผลกระทบจากโรคมาลาเรียซึ่งการซื้ออินและกรรมสิทธิ์ในการดำเนินการควบคุมมาลาเรียนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จ

        จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดในประเทศที่มีภาระสูงสุด การเป็นเจ้าของความท้าทายอยู่ในมือของประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมาลาเรียและการเสริมพลังชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับรากหญ้าทั่วทั้งภูมิภาค

          เวลาสำหรับการปฏิบัติที่เด็ดขาดคือตอนนี้ การทำงานร่วมกันเราสามารถบรรลุภูมิภาคที่ปราศจากโรคมาลาเรีย 

สร้างโดย: 
พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์