โครงงานกุศโลบายการแก้ไขและพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยหัวใจ (Strategies of Resolving and Development of English by Heart

บทคัดย่อ

 

            โครงงานพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เรื่องกุศโลบายการแก้ไขและพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยหัวใจ (Strategies of  Resolving and Development of English by Heart) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)  เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2)  เพื่อสร้างรูปแบบการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และ 4)  เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกุศโลบายการแก้ไขและพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยหัวใจ(Strategies of  Resolving and Development of English by Heart)ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาประชากรนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จำนวน  40คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1)รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ HEART  2)กุศโลบายกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 9 เรื่องได้แก่กุศโลบายที่ 1 รอบรู้การเทียบอักษรอังกฤษ กับอักษรไทย (Letters)
  กุศโลบายที่ 2 คำศัพท์อ่านซ้ำ จำอักษร (Words)  กุศโลบายที่ 3 คาราโอเกะหรรษา (Songs)
 กุศโลบายที่ 4 นิทานแสนสนุก (Tales)  กุศโลบายที่ 5 ชะตาราศีเกิด (Zodiacs)
 กุศโลบายที่ 6 คำคล้องจอง ลองจำดู (Homophone)  กุศโลบายที่ 7 ของดีบ้านเรา (Homeland)
 กุศโลบายที่ 8 บทร้อยกรองสอนใจ (Poems) และกุศโลบายที่ 9 ลีลาการแสดง (The shows)

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย 

 

                ผลการวิจัยพบว่า

  1. ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง    กุศโลบายการแก้ไขและพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยหัวใจ (Strategies of  Resolving and Development of English by Heart) ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มสนใจได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น
  2.           2.  ได้สร้างรูปแบบการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากรูปแบบการเรียนรู้แบบ โมเดลซิปปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกับ รูปแบบการเรียนรู้แบบชุมชนมืออาชีพ( PLC) สังเคราะห์ออกมาเป็นการเรียนรู้ แบบ HEART ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 9 กุศโลบาย
  3.             3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามโครงงานเรื่องกุศโลบายการแก้ไขและพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยหัวใจ (Strategies of  Resolving and Development of English by Heart)ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น ร้อยละ 100

            4.  ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องกุศโลบายการแก้ไขและพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยหัวใจ (Strategies of  Resolving and Development of English by Heart)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ได้อย่างหลากหลายทั้งด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสาร และเว็ปไซต์โดยสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ที่ URL: http://www.Thai goodview.com (Chathiwa)เรื่องกุศโลบายการแก้ไขและพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยหัวใจ (Strategies of  Resolving and Development of English by Heart)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์