รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้ศึกษา        นางสาวปิยพร  วันสุทธะ

ปีที่ศึกษา         2560

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง  บทประยุกต์ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ(4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  11  คน  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 4 ชนิด ประกอบด้วย  ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์  จำนวน 4 เล่ม  16  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ  “สนุกคิด พิชิตโจทย์” จำนวน  16  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  20  ข้อ  มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ .20 - .70 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ .20 - .90 และความความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .72 และแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scales)  5 ระดับ  จำนวน 10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และการทดสอบค่า  t

           ผลการศึกษาพบว่า

           1. ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 ประสิทธิภาพเท่ากับ 79.52/81.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75 ที่ตั้งไว้

           2. นักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง

บทประยุกต์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7469 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.69

           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

           สรุปได้ว่าชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ “สนุกคิด พิชิตโจทย์” เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและการเรียนรู้ได้

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์