การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5

ชื่อเรื่อง     :     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                   ปีที่  4  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น   

ชื่อผู้วิจัย   :     นภาพร อักษรเจริญสุข, โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม อำเภอกันทราลักษ์

                   จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2560.

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ            1)  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ  80  ของคะแนนเต็ม  และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 33  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t (t – test)

ผลการวิจัย  พบว่า

 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.94/81.36  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80

2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.36  สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์