เผยแพร่ผลงานวิชาการ :นางสาวรัชชนก มีศิริ

 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  รายวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การใช้โปรแกรม photoshop cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เทศบาล 3 วัดชัยมงคล  จังหวัดอ่างทอง

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์  รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์  รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประชากรที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 39 คน  โรงเรียนเทศบาล  3

วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) บทเรียนออนไลน์  รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6 จำนวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   4) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และทดสอบด้วยค่าสถิติที (t-test dependent samples group)  

ผลการศึกษาพบว่า

           1. บทเรียนออนไลน์  รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  77.56/77.60

           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยออนไลน์  รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์   เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop cs6 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์