การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้วิจัย  :    สุพร  เจียรชัย,  โรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านทุ่งคาเกรียน)  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัด              สุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา  2561.   

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ  80  ของคะแนนเต็ม และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน  30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านทุ่งคาเกรียน)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2)  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที  (t-test  แบบ Dependent Sample)  และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร E1 /E2

ผลการวิจัย พบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล 4  (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.93/82.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
  2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.11  ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัด                สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์