การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย

ชื่อวิจัย         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย

                  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย       วรารัตน์ ปิ่นทองพันธุ์

ปีการศึกษา   2561

        บทคัดย่อ
        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการการเรียนรู้การเขียนลายไทยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสงขลา 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา รายวิชาลายไทย 2 ศ32302 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาวิจัย มี 8 ชุด คือ 1) แบบสอบถามปลายเปิดข้อมูลพื้นฐานและความต้องการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2) แบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 4) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการประยุกต์ใช้ลายไทย จำนวน 6 แผน 5) แบบประเมินการประยุกต์ใช้ลายไทย 6) แบบประเมินทักษะการเขียนลายไทย 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ 8) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาเรียนในตารางเรียน เวลา 20 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน เวลา 8 ชั่วโมง รวมเวลา 28 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

        ผลการวิจัยพบว่า
        1. สภาพปัจจุบันและความต้องการการเรียนรู้การเขียนลายไทยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า สถานศึกษาจัดให้มีหลักสูตรรายวิชาลายไทย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นด้วย เพราะเป็นการศึกษาเรียนรู้ลายไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของลายไทย ควรให้มีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของนักเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาลายไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทยของนักเรียนสู่การประกอบอาชีพ ส่วนผลการศึกษาความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
        2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีทั้งหมด 6 ชุด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ / เท่ากับ 83.73/83.20
        3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุดการเรียนรู้ พบว่า การพัฒนาการเขียนลายไทยด้วยชุดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.96 คิดเป็นร้อยละ 81.60 การปฏิบัติงานพัฒนาทักษะการเขียนลายไทยของนักเรียน จากชิ้นงานทั้ง 3 ชิ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.96 คิดเป็นร้อยละ 83.20 ผลการประยุกต์ใช้ลายไทย ของนักเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย คือ การนำไปใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.76) การปฏิบัติงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.52) ความประณีตสวยงาม (คะแนนเฉลี่ย 3.48) ความคิดสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.44) และการใช้วัสดุอุปกรณ์ (คะแนนเฉลี่ย 3.28) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทำให้นักเรียนมีทักษะการเขียนลายไทยเพิ่มมากขึ้น
        4. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประยุกต์ใช้ลายไทย พบว่า การนำไปใช้ มีผลการประเมินสูงสุด ส่วนการปฏิบัติงาน รองลงมา ส่วนความประณีตสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้วัสดุอุปกรณ์ ต่ำสุดตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์