การพัฒนาคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิจัย         การพัฒนาคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่

                  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย       นางสาววรารัตน์ ปิ่นทองพันธุ์ 

ปีการศึกษา   2561

        บทคัดย่อ
        การพัฒนาคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาคุณภาพของคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) กับเกณฑ์ที่กำหนด และ 3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) ที่มีต่อคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้มี 4 ชุด ประกอบด้วย 1) คู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร 2) แบบประเมินคุณลักษณะการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน 4 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จำนวน 6 แผน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) ที่มีต่อคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาเรียนในตารางเรียน เวลา 16 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน เวลา 8 ชั่วโมง รวมเวลา 24 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

        ผลการวิจัยพบว่า
        1. คุณภาพของคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คุณภาพโดยรวมมีค่า IOC=0.96 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน
        2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โดยภาพรวม 4 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณค่าทางเศรษฐกิจ เห็นคุณค่าอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คุณค่าทางพุทธศาสนา คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางศิลปกรรม ตามลำดับ
        3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) ที่มีต่อคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านประโยชน์และการประยุกต์ใช้ และด้านลักษณะรูปเล่มและเนื้อหา พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์