รายงานการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่1ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์

                    โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้

ผู้รายงาน      นางศุภาวีร์  หนูตะเภา

ปีการศึกษา    2561

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ และ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของความก้าวหน้าทางความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี ประกอบด้วย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 จำนวน 21 คน และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 จำนวน 21 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย จำนวน  30 ชุด 2) แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 30 แผน และ 3) แบบประเมินพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำนวน 5 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/84.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 1.82  และหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 มีผลต่างของระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 0.71                  

          3. ดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ มีค่าเท่ากับ 0.5995 แสดงว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความก้าวหน้าทางความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.95

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์